Čemu věříme

Výkladové kázání

Výkladové kázání je kázání založené na Bibli, které pečlivě vysvětluje text Písma, správně ho vykládá a přesvědčivým způsobem ho aplikuje do každodenního života křesťana. Inspirovanost, neomylnost a dostatečnost Písma jsou pevnou skálou, na které spočívá celé výkladové kázání.

Víra v Boží milost

Věříme, že jsme spaseni z Boží milosti. Jakýkoliv pokus potěšit Boha, založený na našich vlastních dobrých skutcích, přináší jen samospravedlnost a chladné srdce. Jedině Boží milost a milosrdenství proměňuje lidské srdce k lásce a vděčnosti Bohu. Věříme, že porozumění Boží milosti podmiňuje porozumění Božímu plánu spasení.

Důraz na Boží svrchovanost

Boží svrchovanost bychom mohli definovat jako uplatňování Jeho nadřazenosti. Je nekonečně vyvýšený nad nejvyšší stvoření, je tím Nejvyšším, Pánem nebe i země, nikomu nepodléhá a není nikým ovlivněný, je zcela nezávislý. Protože víme, že Bůh činí to, co se Mu líbí, a činí jen tak, jak se Mu líbí, chceme si být vědomi, že jsme jen nástroji v Jeho rukou.

Povzbuzení ke zbožnému životu

Boží slovo nás vede k tomu, abychom vedli zbožné životy. Víme, že jsme slabí, zcela závislí na Bohu a zároveň že nám Pán dal prostředky, jak se učit lépe zbožně žít. K tomu slouží jak nedělní bohoslužba, tak další nejen vzdělávací aktivity v našem sboru. Chceme být živým společenstvím, duchovní rodinou, kde každý má své místo a o jehož potřeby se chceme starat. Náš život má být obrazem Božího charakteru.

Co děláme
Setkání mužů & žen
Pro více informací  napište Tobolům tulisa@centrum.cz
O čem je setkání mužů?

Jsme přesvědčeni, že zdravé a prosperující rodiny jsou vedeny Bohu oddanými a věrnými muži. Setkávání mužů je skupinka zaměřené  na duchovní a rodinný růst mužů v našem sboru. Scházíme se buď po domech nebo v naší sborové budově (často u nějakého jídla :). Hlavní náplní těchto setkávání je vzájemné povzbuzení, studium Božího slova a řešení praktických otázek týkajících se sborového či osobního života.

Ať máš rodinu nebo jsi svobodný, rádi tě uvidíme na naší skupince. Scházíme se v nynější době převážně v naší sborové budově jednou za měsíc. Pro více info pište mojmir.adamek@gmail.com

O čem je setkání žen?
Tak jako jsou zbožní muži základem každé rodiny, sboru a společnosti, tak také (a snad ještě více) potřebujeme zbožné ženy. Setkávání žen jsou skupinky, které jsou určeny k tomuto cíli – k vzájemnému povzbuzení se a duchovnímu růstu. Ženy se v našem sboru setkávají jednou měsíčně k pátečnímu večernímu studiu. Máme zastoupeny všechny věkové kategorie, za což jsme moc vděčni. Každý školní rok máme dané téma, do kterého chceme hlouběji proniknout. V minulém roce to byly Boží vlastnosti a v tom letošním studujeme Ježíšovo kázání na hoře. Kromě společného studia máme také během setkání čas na rozhovory, při kterých se blíže poznáváme a můžeme si tak lépe sloužit a modlit se za sebe navzájem a za potřeby jednotlivých sester. Pro více informací pište na tulisa@centrum.cz
Služba dětem a dospívajícím
Pro více informací napište Mojmírovi mojmir.adamek@gmail.com
Besídka

Součástí služby našeho sboru je besídka pro nejmenší děti až do věku 10 let. I takto malé děti se mohou mnohé dozvědět o Pánu Ježíši a to formou vhodnou ke svému věku. K vyučování jsou použity kvalitní materiály, doplněné o tvořivou činnost, hry a písničky. Děti z besídky se učí sloužit ostatním členům sboru pravidelnými vystoupeními na Vánoce, Velikonoce atd.

Besídka nyní probíhá ve středu od 17h během Biblických hodin.

Dorost

Dorost je biblický klub pro děti od 10 let. Společně hrajeme hry, zpíváme písničky, budujeme přátelství a otevíráme Boží slovo. Budeme rádi, když přijdete mezi nás. Dorost nyní probíhá ve středu od 17h během Biblických hodin.

Setkání mladých

Setkání mladých jsou skupinky lidí ve věku od 15-28 let. Většinou hrajeme nějaké hry, dáme si k tomu něco dobrého a potom buď společně studujeme nějakou pasáž z Bible nebo rozebíráme různá témata z křesťanského hlediska. Tyto skupinky poskytují skvělý prostor pro každého, kdo má otázky týkající se víry v Boha a chtěl by se o nich s někým pobavit. 

Setkání probíhají každý pátek od 18h ve sborové budově. Všichni jsou srdečně zváni!

Domácí skupinky
Pro více informací napište Lojzovi remusklepacek@gmail.com
Účel skupinek

Cílem skupinek je společně studovat Boží Slovo a mít obecenství s bratry a sestrami v průběhu týdne v přátelské domácí atmosféře. Společně čteme Písmo, sdílíme se o životě, modlíme se za sebe navzájem a povzbuzujeme se v životě s Kristem. Budeme rádi, když přijdete mezi nás.

Skupinka Kroměříž

Skupinka v Kroměříži probíhá každou středu od17:00h.  Studujeme Bibli, diskutujeme o nedělním kázání a modlíme se. Naším cílem je společně, jako rodina se povzbuzovat k tomu, abychom pravdy. kterým věříme žili v každodenním životě.

Během tohoto setkání probíhá také besídka pro děti.

Aktivity pro okolí
Pro více informací napište Mojmírovi mojmir.adamek@gmail.com

Fotbal

Scházíme se k „nedělnímu fotbálku“ každou neděli v 18h v Kojetínské tělocvičně. Bereme do party každého nehledě na jeho úroveň. Tak se neváhej přidat! 🙂

Tel. kontakt: 734507718

Potravinová banka

Informace se připravují.

Horolezecká stěna

První venkovní umělá horolezecká stěna v Kroměříži! Chceš si lezení vyzkoušet? Nikdy jsi nelezl? Nemáš materiál, nevíš jak na to? Využít stěnu může podle zájmu kdokoliv (dopoledne např. školy v rámci tělocviku..)! Půjčíme ti vše a naučíme tě základy. Jediné, co je třeba,  je domluvit se předem. Volejte na 773 630 323 v dopoledních hodinách.

Biblické vzdělávání

Pro více informací  napište Lancovi remusklepacek@gmail.com

Cíl a vize

Již několik let se náš sbor bezprostředně podílí na několika službách zaměřených na bratry a sestry po celé naší republice. Věříme, že ke zdravému růstu církve v naší zemi je potřeba zdravé (biblické) vyučování a silní vedoucí v místních církvích. K tomuto cíli existuje vydavatelství Didasko (www.didasko.cz), Český biblický institut (www.biblickyinstitut.cz) a roční Biblické konference (www.biblickakonference.cz).

Didasko

Slovo „didasko” je první osoba jednotného čísla z řeckého slovesa „učit“ a právě to je našim cílem – pomoci křesťanským sborům a školám ve vyučování a poskytování kvalitních materiálů. Nedílnou součástí práce Didaska je vydávání knih, které převážně překládáme z angličtiny a které si můžete zakoupit prostřednictvím eshopu. Organizujeme též kurzy, semináře, konference a jazykové kurzy. www.didasko.cz

Biblická konference

Biblicka konference začala pod názvem Pastorační konference roku 2012. Jejím cílem je poskytnout v intervalu 2-3 dnů věrné biblické vyučování na různá témata. Věříme a doufáme, že tyto konference jsou a budou povzbuzením k duchovnímu růstu mnohým křesťanům v Čechách. www.biblickakonference.cz

Český biblický institut

Stejně jako dříve i dnes církev potřebuje připravovat muže a ženy pro službu. Aby byli křesťané a vedoucí pracovníci řádně připraveni pro tak velký úkol, jakým je služba v církvi, musí svoji službu zakládat na Bohem inspirovaném a bezchybném Slově. Proto se upřímně a pokorně snažíme podílet na vzdělávání Kristových služebníků v místních církvích. Český biblický institut je jedinečný tím, že sídlí v místním sboru. V některých školách probíhá teologické vzdělávání nezávisle na církvi, což může způsobit propast mezi teologickými poznatky a jejich praktickým uplatněním. Snažíme se proto zdůrazňovat, že naučené poznatky je třeba převádět do praxe. Studium ČBI probíhá přímo ve sboru BJB Kroměříž. V pastorech a učitelích mají studenti své mentory. Od nich se učí uplatňovat v praxi to, co se naučili ve škole. Studenti ČBI jsou vedeni k tomu, aby přijímali Boží Slovo jako rozhodujícího a spolehlivého průvodce křesťanským životem a službou. V rámci programu rozvíjí své schopnosti do hloubky studovat Bohem inspirované a bezchybné Slovo a správně mu rozumět. Jsou také vedeni k posilování posvěceného charakteru v osobním životě i službě. Studenti programů druhého a třetího stupně se učí, jak vykládat Boží Slovo. www.biblickyinstitut.cz

English Friendly
For more info contact Kristy at 608 044 551
Translation of Sunday Service
We provide interpretation into English if Czech is not your mother tongue.
If you are in need of these services please consider contacting us prior to your visit.
Your requests are welcomed at 608 044 551.
Vedení sboru

Starší sboru (kazatel)

Alois Klepáček remusklepacek@gmail.com

Starší sboru

Josh Richert josh_richert@hotmail.com

Asistent starších

Mojmír Adámek mojmir.adamek@gmail.com

Starší sboru

Antonín Váhala ajvahala@hotmail.com

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám!

V případě jakýchkoliv dotazů pište na krestanekromeriz@gmail.com nebo volejte na 606 618 625