Tuto cynickou otázku položil Pilát, když před ním Ježíš Kristus stál na soudu, a jasně tak dal najevo svůj sekulární pohled na svět. Žil ve světě, kde neexistovala absolutní pravda. Pilátův hlas musel být plný pohrdání a odmítnutí. Posměšně se ušklíbal a hněval se, že si Kristus dovolil hovořit o pravdě. Ačkoliv Pilát stál tváří v tvář vtělené Pravdě, nepoznal ji. Pilát byl, tak jako mnoho lidí dnes, postmodernistou žijícím v předmoderní době.

Co je pravda? Podle definice je pravda to, co odpovídá faktům. Je autentická, věrohodná a reálná. Jedním slovem, pravda je realitou. Je to, jak věci skutečně jsou. Teologicky je pravda tím, co je konzistentní s Boží myslí, vůlí, charakterem, slávou a samotným Božím bytím. Pravda je Božím sebeodhalením. Je tím, čím je, protože ji tak Bůh stvořil a označuje ji za pravdivou. Veškerou pravdu je proto třeba definovat vůči Bohu, jehož samou podstatou je pravda.

Bůh Otec je „Bůh pravdy“ (Ž 31,6; Iz 65,16). Ježíš Kristus je „plný pravdy“ (J 1,14). On sám je „Pravda“ (J 14,6). Duch Svatý je „Duchem pravdy“ (J 14,17; 15,26; 16,13). Pavel nazývá Písmo „slovem pravdy“ (2Tm 2,15). Ježíš se modlil „tvé slovo je pravda“ (J 17,17). Bůh je ve všem pravda. Cokoliv řekne, říká otevřeně a přímo. Hovoří o věcech tak, jak jsou.

Jak cenná je pravda? Je cennější „než zlato, než množství ryzího zlata“ (Ž 19,11). Jan Kalvín řekl: „Pro Boha není nic cennějšího než pravda“. Bez pravdy nemůže být nikdo spasen, posvěcen ani posílen.

Otázkou dnešní doby je, zda existuje absolutní pravda, která platí pro každého bez ohledu na to, kdo je, kde žije nebo co dělá. Mnoho lidí říká, že pravdou je cokoliv, co oni chtějí, aby pravdou bylo. Tvrdí, že to, čemu věříš ty, je „tvoje pravda“, a to, čemu věřím já, je „moje pravda“, a to i kdyby se tato přesvědčení vzájemně popírala. Není možné, aby něco bylo zároveň pravdivé i nepravdivé. Když se však díváme na svět očima sebeklamu, pravda přestává být objektivní.

Veškerá pravda je univerzálně platná a pravdivá. Neexistuje pravda, která by někde byla pravdivá, ale jinde by pravdivá nebyla. Pravda je úplná, naprostá a dokonalá. Francis Schaeffer říká, že „biblické křesťanství je Pravdou ohledně veškeré reality“. To znamená, že nemá žádné výjimky. Pravda je absolutní, jelikož vychází od Jediného Boha. Absolutní pravda je závislá na Bohu, a proto je třeba, aby kazatelé, kteří jsou skutečně oddáni Bohu, bez výjimky hlásali čirou pravdu Písma.

Je třeba, aby vykladači zkoumali kulturu okolo sebe a posuzovali ji podle pravdy. Nikdy tomu však nesmí být naopak. Kultura nikdy nemůže určovat pravdu. Každý kazatel se musí pevně držet pravdy. Stojíme tváří v tvář postmoderní době, v níž je každý svým vlastním zdrojem pravdy. Pamatujme, Boží pravda má ve všem poslední slovo. Říká nám, jak uctívat a jak jít životem. Říká nám, jak následovat Krista. Je ve všech ohledech konečným arbitrem. Je posledním Soudcem každého života. Všichni lidé jsou touto pravdou měřeni. Každý život je vážen na vahách této pravdy. Každý osud je touto pravdou poznamenán. V každém životě bude mít tato pravda poslední slovo.

autor: Steve Lawson
Původně publikováno v časopise Expositor, č. 04, březen/duben 2015.