Vytvořil jsem tři interaktivní rozbory pasáže z Matouše 6:24–34 na téma úzkosti. Mým záměrem bylo nejen ukázat, jak nám Ježíš pomáhá překonat úzkost, ale také vyvodit šest principů, na jejichž základě si můžeme číst Bibli pro sebe. V této krátké sérii jsem se zabýval metodologií, teologií i aplikací. Níže uvádím šest bodů týkající se čtení Bible, které jsem vyzdvihl.

1. Bible argumentuje.

Bible udává důvody neboli argumenty pro to, co učí. Když jsem ve svých 22 letech zjistil, že Bible není jako perlový náhrdelník, ale pevný myšlenkový řetězec, změnilo to můj život. Pochopení této skutečnosti změní postoj, s jakým čteme Bibli. 

2. Každá biblická část (nebo pasáž) má hlavní význam. 

Každý biblický oddíl (nebo pasáž) má hlavní význam. To znamená, že všechno, co daný úsek obsahuje, podporuje tento význam. Platí to jak o Bibli, tak o tomto článku. Hledejte hlavní význam ve všem, co čtete.

3. Abychom pasáži skutečně porozuměli, musíme pochopit, jak dané argumenty podporují hlavní význam.

Pochopit, jak argumenty podporují hlavní význam, znamená porozumět pasáži nebo textu. Poté, co stanovíme hlavní význam pasáže a seznámíme se s autorovými argumenty, přichází na řadu složitější část – pochopit souvislosti. Jak podpůrné body dokazují ten hlavní?

4. Ježíš předpokládá, že pravda ovlivní naše emoce.

Ježíš předpokládá, že pravda – tedy důvody, argumenty, fakta – ovlivňují naše emoce a formují je. Úzkost je emoce. Nevychází z našeho rozhodnutí. Nerozhodujeme se pro ni dobrovolně. Prostě se nás zmocní. Ježíš v 6. kapitole Matouše staví proti úzkosti pravdu, fakta, zaslíbení a důvody. Musí být přesvědčen, že slovo, kterým promlouvá k našim duším, bude mít dopad na naše emoce, a dokonce i tělo. Bible obsahuje mnoho přikázání vztahujících se k emocím, ale kromě toho uvádí i pravdy, které nás uschopní tato přikázání splnit.

5. Pravda ovlivňuje naše emoce tehdy, když ji věříme.

Někteří namítnou: „V mém případě to neplatí. Když slyším pravdu, nemá automaticky dopad na mé emoce. Nezbaví mě úzkosti.“ Funguje to tehdy, když pravdě věříme a důvěřujeme jí. Potřebujeme víru.

Pokud biblické argumenty nemají na vás žádný dopad, znamená to, že máte malou víru. Víra je v tomto případě nesmírně důležitá. Musíme důvěřovat. Musíme věřit Ježíšovým slovům. 

6. Modlete se za víru a rozjímejte nad Boží pravdou.

Modlete se tedy, abyste věřili pravdě, která je uvedena v dané pasáži – jejímu hlavnímu významu i jejím podpůrným argumentům. Rozjímejte nad touto pravdou, protože víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Kristovo (Římanům 10:17). 

Otče, dej nám moudrost, jak tyto principy uplatňovat. Chceme ke tvému slovu přistupovat náležitě, přemýšlet, jak ho správně číst, a nepociťovat žádnou úzkost, abychom uctili svého nebeského Otce, který zná nás i všechny naše potřeby, a naplní je podle svého zaslíbení. Modlím se v Ježíšově jménu. Amen.


Autor: John Piper

Tento článek vznikl ve spolupráci s DesiringGod.