Vzhledem k neustávajícímu šíření nepravdivých zpráv a domněnek na adresu sboru BJB v Kroměříži (nyní BSK Kroměříž) vydáváme tímto jako členové sboru své vyjádření. Během několika měsíců čelil náš sbor a jeho starší mnoha obviněním. Jednalo se například o nařčení ze snahy staršovstva získat nad členy absolutní moc,z cíleného zamlčování informací před členstvem, ze zavádějícího obsahu nově tvořených sborových stanov, z podezřelého zacházení s majetkem, z vyučování sporných nauk na shromážděních, ze sektářství, či z nenápadného šíření pochybné zahraniční teologie na poli širší církevní komunity prostřednictvím pořádaných biblických konferencí, nakladatelství Didasko a Českého biblického institutu (ČBI). Žel, tato obvinění se šířila a nabírala na intenzitě bez přesvědčivých důkazů a bez přímých svědků. Chceme tudíž popsat situaci v kroměřížském sboru na základě vzájemného dialogu, společného úsudku a pečlivého pozorování sborové praxe. Nelze se zde dopodrobna zabývat všemi otázkami. Žádáme proto čtenáře o soustředěné a uvážlivé sledování následujícího textu, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním.

1) Není pravdou, že by si staršovstvo nárokovalo nad sborem či jeho členy autoritářskou a nikým nekorigovanou moc.
Členové sboru jsou aktivními účastníky sborového života. Angažují se v celkovém dění. Měli možnost se vyjadřovat a hlasovat ohledně vystoupení sboru z BJB a účastnili se diskuzí při přípravě nových sborových stanov. Členové smí navrhovat kandidáty (diákonů či starších) a smí být jako kandidáti navrhováni. Členové jsou vyzýváni ke zkoumání kvalifikačních požadavků kandidátů podle Písma a v případě nesouhlasu s jejich ustanovením mohou přednést své námitky k dalšímu přezkoumání. Členstvo dále přináší nejrůznější podněty k průběhům samotných bohoslužeb a k dalším činnostem sboru. Starší sboru pak nesou hlavní zodpovědnost vedení na svých ramenou, spolupracují mezi sebou, s diákony a dalšími členy. Jsou přímo zavázáni autoritě a požadavkům Písma, transparentní, vykazatelní a reflektují biblické postřehy bratří i v záležitostech jejich osobního života. Nepovažují sami sebe za neomylné a svá pochybení neskrývavě uznávají. V případě nutnosti jsou rovněž odvolatelní ze služby podle mandátu Písem.

2) Starší sboru neusilují o zisk sborového majetku pro sebe v rámci odchodu sboru z denominace Bratrské jednoty baptistů.
Majetek sboru v Kroměříži patří sboru jako celku, nikoliv vybraným jednotlivcům. Členové jsou povinni se scházet na sborových schůzích. Zde se vyjadřují k finančnímu rozpočtu, rozhodují o zcizení a omezení vlastnického práva k nemovitému majetku 2/3 většinou a schvalují zprávy revizní komise o hospodaření (původně složena z dalších dvou a nyní ze tří členů sboru) apod.

3) Stanovy sboru odrážejí naše porozumění o fungování společenství věřících podle zjevení Písma.
Stanovy byly sestaveny transparentně na základě společného sborového úsilí (viz výše) a jsou v souladu s požadavky soudních orgánů ČR. Stanovy sboru jsou přímo určeny členům a zájemcům o členství. Jako členové nově vzniklého spolku jsme v procesu osamostatnění sboru dobrovolně následovali a podporovali naše starší a jsme přesvědčeni, že jejich počínání bylo a nadále je v souladu s Písmem.

4) Ani starší, ani členstvo svým odchodem neoznačuje BJB se členy uvnitř za „služebníky Satana“ či „Babylon“.
V BJB i dalších denominacích v ČR jsou upřímně věřící a bohabojní lidé, bratři a sestry v Kristu. „Prohlášení pěti sborů“ a jejich odchod je projevem naléhavého znepokojení a nesouhlasu s postoji a praxí, které současný systém BJB umožňuje a je v rozporu s naším svědomím před Bohem. Jedná se o poslední zvolené a bolestné řešení. Jakákoliv jiná interpretace pramení z unáhleného výkladu slovních spojení použitých v textu a z nesprávného pochopení celkových souvislostí „Prohlášení pěti sborů“. Rovněž je „Prohlášení pěti sborů“ uvedeno, že se vystupující sbory neuzavírají proti spolupráci s dalšími věřícími (viz dále).

5) Nepovažujeme se za jediné pravověrné společenství křesťanů. Neuzavíráme se. Naopak, vítáme spolupráci s věřícími napříč ČR i v zahraničí.
V otázkách teologického směru, věrouky a praxe se sice v mnohém ztotožňujeme s interpretací Písma odkázané historickou reformací a z jejího následujícího vývojového procesu (zejména v baptistickém prostředí), ovšem nepovažujeme se za jediné pravověrné křesťany a nečiníme si nároky na bezchybnost. Žádný po-apoštolský úsek církevních dějin se neobešel bez druhořadých odlišností či dokonce doktrinálních omylů. Jsme si tedy vědomi, že s mnohými křesťany máme a budeme mít odlišné pohledy na věrouky druhořadé důležitosti, nebráníme se však spolupráci s nikým, kdo staví na základě neomylných Písem a na výlučnosti evangelia Ježíše Krista nehledě na denominační původ. Takto charakterizovanou vzájemnou spolupráci srdečně vítáme.

Rádi bychom vyzvali všechny čtenáře předkládaného vyjádření k opatrnosti z vyvozování unáhlených závěrů nejenom z tohoto textu, ale také z informací šířených prostřednictvím e-mailů, webových stránek, či ústně mezi sbory v ČR, jelikož, stejně jako v historii, i dnes se mezi námi pohybují a působí pomlouvační lidé působící mnohou škodu a nedorozumění. Žádáme tedy o pečlivé zkoumání všech záležitostí ve světle Písem a s modlitbou. V případě nejasností a dotazů se můžete obrátit na sbor BSK Kroměříž.


Za sbor BSK Kroměříž:

diakoni, členové a přátelé sboru