Pět znaků pokrytce, tedy falešného následníka Krista, a pět znaků skutečného křesťana, jež jsou inspirovány dílem The Christian’s Great Interest, jehož autorem je puritánský teolog William Guthrie.

 

Pokrytec

1. Pokrytec může být ovlivněn evangeliem ve všech oblastech svého života
Pokrytec může přijít k hlubokému poznání Boží pravdy (Židům 6:4). Jeho mínění o Kristu může být vysoké (Matouš 13:20). Dokonce může prožít drastickou proměnu navenek, stejně jako farizeus, který se modlil takto: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci…“ (Lukáš 18:11-12).

2. Pokrytec se ostatním může jevit jako skutečný věřící
Může hovořit o zákoně a evangeliu (Žalm 50:6), otevřeně vyznat svůj hřích ke své hanbě (1. Samuelova 26:21) a pokořit se v žíněném rouchu (1. Královská 21:27). Dokonce může důsledně uvažovat, jaké povinnosti potřebuje činit, a vyhledávat je (Izaiáš 58:2), může vytrvat i v těžkých časech, vzdát se svého majetku pro Boha a svaté nebo dokonce vydat své tělo ke spálení (1. Korintským 13:3).

3. Pokrytec může brát mnoho užitku z Božího milosrdenství
Může být mocně usvědčen z hříchu, stejně jako Jidáš (Matouš 27:3-5). Může se třást před Božím slovem, stejně jako Felix (Skutky 24:25), radovat se z přijímání pravdy (Matouš 13:20) a prožít mnoho zkušeností se zakoušením dobrých Božích darů (Židům 6:4).

4. Pokrytec může jevit známky velmi podobné těm vycházejícím z Ducha svatého
Může mít druh víry jako měl Šimon kouzelník, který také uvěřil (Skutky 8:13), ale nakonec se ukázal být falešným věřícím. Může dojít k vnějšímu pokání, které vypadá velice podobně jako pravé pokání (Malachiáš 3:14). Rovněž může mít velkou a mocnou bázeň před Bohem – podobně jako Bileám (Numeri 22:18). Může chovat určitou naději (Jób 8:13). Pokrytec může mít dokonce i nějakou lásku, stejně jako ji měl Herodes vůči Janovi (Marek 6:26).

5. Pokrytec může mít velké a mocné zkušenosti s Bohem
Může okusit nebeský dar, stát se účastníkem Ducha svatého a prožít moc budoucího věku (Židům 6:4-5), a přesto nebýt skutečně znovuzrozen.

 

Křesťan

1. Srdce skutečného věřícího je proměněno navěky
V proroku Jeremiáši je napsáno: „Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny.“ Pokrytci nikdy nemají změněnou přirozenost. Chtějí Krista pro všechno dobré, co pro ně může udělat ve světě. Ale srdce skutečného věřícího miluje Krista jako zcela uspokojující poklad svého života, i toho nastávajícího.

2. Život skutečného věřícího je změněn z lásky ke Kristu
Pokrytci mohou změnit své vnější chování, aby byli vidět před lidmi, aby ulevili svému obtěžkanému svědomí nebo aby se vyhnuli následkům svých hříchů. Ale pravý věřící miluje Krista a zachovává Jeho přikázání pro Něj samotného – aby Mu sloužil, aby Ho znal a vzdával slávu Jeho jménu (Žalm 119:6).

3. Skutečný věřící hledá Krista a Jeho království nade vše ostatní
Tato věc je nezbytná: Kristovo přátelství a společenství. Srdce pokrytců však nikdy neuspokojí. Naproti tomu praví věřící touží, aby jim tento dobrý podíl nebyl odňat (Lukáš 10:42).

4. Skutečný věřící se podvoluje Boží spravedlnosti
Zavrhuje všechnu naději v sebe sama a svou spravedlnost a plně spočívá v Kristově spravedlnosti, která mu zaručuje přijetí Bohem. Pravý věřící spočívá v Kristu, a pouze v Něm, jako svém Zachránci. To pokrytci nečiní (Římanům 10:3). Spoléhají, v určité míře, na svou vlastní spravedlnost.

5. Skutečný věřící má tři nezbytnosti pravého křesťanství
Zaprvé, je v srdci zlomený a vyprázdněný od své vlastní spravedlnosti, takže se sám sobě příčí (Lukáš 19:10). Zadruhé, považuje Krista Ježíše za jediný poklad a klenot, který může obohatit a uspokojit (Matouš 13:44). Zatřetí, upřímně bere celé Kristovo jho bez výjimky a považuje Jeho vůli za svatou, spravedlivou a dobrou (Římanům 7:12). Pokrytec žádnou z těchto věcí nekoná.