I stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina (Zachariáš 13:8).

Nestarejme se, kdy se tato událost v průběhu historie odehrála. Odložme to stranou. Pohleďte, jak Bůh jedná. Ujímá se celé země a dvě třetiny z ní nechá zahynout. Jsou vyhlazeny a Bůh zachraňuje zbylou třetinu. Symbolicky jsi v oné zachráněné třetině, jestliže jsi křesťanem. Boží ostatek – a přesto jsou jeho modlitby rozpustilé, nedokonalé, slabé a bídné. On je zachránil. Jaký je tedy Boží lék na jejich slabosti? Co využívá jako školu modlitby? Zachariáš 13:9 říká:

Tu třetinu provedu ohněm, přečistím je jako se čistí stříbro, vyzkouším je, jako se zkouší zlato.

Nyní si pozorně všimněte, co se děje, protože je to překvapující. Ve své veliké lásce je Bůh zachraňuje z celé pospolitosti a zahrnuje je do své vyvolené třetiny. Miluje je. Zachránil je. Nenechal je zahynout. A poté bere své milované – své opatrované, zřítelnici svého oka – a provádí je ohněm.

Proč? Jedná se o běžné křesťanství. Můžete být pokoušeni myslet si, že tímto způsobem jednal Bůh ve Starém zákoně, ale už tak více nejedná. Poslouchejte však slova z 1. listu Petrova, 4:12:

Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného.

Je to normální – nikoliv zvláštní – křesťanství. Bůh nás zachraňuje od pekla a provádí nás ohněm. Rozumíte? To je normální křesťanství. Bůh nás zachraňuje od plamenů pekla a provádí nás plameny, které přečišťují. Proč?

V tomto bodě nepotřebuji všechny odpovědi z celé Bible. Chci odpověď ze Zachariáše 13:9. Je nad slunce jasná, jednoduchá, stručná, malá, a přesto velká, obrovská, slavná. Odpovědí je modlitba. Pojďme dočíst devátý verš.

Tu třetinu… vyzkouším, jako se zkouší zlato. Bude vzývat mé jméno a já mu odpovím. Řeknu: Je mým lidem. A on řekne: Hospodine, můj Bože.

To je vše. Nenajdeme zde zmínku o jejich sexuálním životě, který by potřeboval přečištění. Nic o finanční korupci. Nic o napravených mocenských problémech či příbuzenských rozvratech. Pouze: „Bude vzývat mé jméno a já mu odpovím.“ Bůh nás provádí ohněm, aby nás probudil k upřímné modlitbě.

Prosím, naléhám na vás. Tento verš je biblický, takže výzva, kterou se vám chystám předložit, se naplní. Já ji nemohu naplnit. Tento verš se může, z Boží milosti a moci, naplnit. Naléhám na vás, abyste nebyli mezi těmi, kteří jsou posláni do této školy určené k probuzení k modlitbě, a tato škola se pro ně stává důvodem, proč modlitbu zavrhnou.

Tisíce procházejí touto školou a přivádí je k modlitbě. Říkáme však: „Pokud se mnou nakládá takovým způsobem, nebudu ho o nic žádat. Prosil jsem ho, aby mě od toho zachoval, ale on to neučinil.“ A škola určená k tomu, aby produkovala hloubku, důvěru a na Boha zaměřenou, člověka snižující a uctivou modlitbu, se stává školou nenáviděnou. Proto vás vyzývám. Tento verš je v Bibli, aby tomu zamezil. To je důvod, proč ho zde máme – aby v situaci, kdy se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte žhavé plameny a budete se divit se slovy: „Bože, co se to děje?“, uvědomíte si, co se skutečně děje. Neučte Boha, jak má učit. Podřiďte se mu.

Zakončím citátem Jana Kalvína. Myslím, že to, co řekl, je dnes pravdivější, než v době, během níž to napsal.

Je proto nezbytné, abychom se podřídili, od začátku do konce, Božím ranám, abychom jej mohli ze srdce vzývat; naše srdce jsou oslabena blahobytem, proto nejsme schopni se v modlitbách namáhat.

Jestliže to není americká církev, pak nevím jaká jiná. Jsme oslabeni prosperitou, tudíž se jen stěží namáháme v modlitbách, protože mnoho jiných dobrých věcí naplňují naše bezmocné životy.

Rozhodujete se spolu se mnou, že se toto v našich životech v příštím roce nestane? Nedovolme svým srdcím, aby byla oslabena tak, že bychom nebyli schopni se modlit. Jste ochotni se spolu se mnou rozhodnout a říct: „To se nestane. Nedovolím, aby se to stalo, ať se děje cokoliv“? Kéž je k nám Bůh vlídný uprostřed plamenů, jež přijdou v příštím roce – protože ony přijdou. Doufám, že se obrátíte k němu, až se tak stane.

Autor: John Piper

Převzato a přeloženo z DesiringGod